Лунячек Вадим Едуардович

  Лунячек Вадим Едуардович

завідувач кафедри, доктор  педагогічних наук, професор

Освіта Закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького, геолого-географічний факультет (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Географія», присвоєно кваліфікацію «Географ. Викладач географії», 1982 р.
Вчений ступінь У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій» за спеціальністю 13.00.01 − теорія і історія педагогіки та присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2012 р. захистив докторську дисертацію за темою «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Доктор педагогічних наук з 4 липня 2013 р.

Вчене звання Доцент кафедри управління закладами освіти з 2006 р.

Професор кафедри соціальної і гуманітарної політики з 2014 р.

Професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності з 2015 р.

Сфери наукових інтересів
 • управління освітніми системами,
 • професійний розвиток керівних кадрів,
 • професійний розвиток педагогічних працівників,
 • інформаційні і комунікаційні технології в освіті,
 • професійна підготовка фахівців в умовах магістратури
Викладає дисципліни

 

 • «Вища освіта і Болонський процес»,
 • «Основи педагогіки вищої школи»,
 • «Управління якістю освіти»,
 • «Моніторинг якості освіти»,
 • «Педагогічний менеджмент» тощо.
Останні публікації

Кількість опублікованих праць, усього: 227 з них – монографій:6, статей:  114, доповідей:  44, авторських свідоцтв:  7.

Наукометрична база SCOPUS

1.Lunyachek V.  Managing Intellectual Property Rights Protection in the System of Comprehensive Seconday Education / V. Lunyachek, N. Ruban // Publicpolicy and administration. – 2018. – Т.17, Nr. 1/ 2018, Vol. 17, No 1, p. 114-125. − Режим доступу:   http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/20614/9359

2.Lunyachek V. The Post-Soviet Syndrome of Ukrainian Education: Administrative Issues / V. Lunyachek // Publicpolicy and administration. – 2  017. – Т.16. 1. – С. 1-90. − Режим доступу:  http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/18015/8712

3.Lunyachek V. Genetic Analysis of Vocational Training of Education Administrators in Master’s Degree Programs in Ukraine / V. Lunyachek // Public policy and administration. – 2015. –Т.14. №1. – С. 25-39. − Режим доступу:  http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/10152/6452

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1.  Лунячек В.Е. Формування у працівників закладів загальної середньої освіти в процесі підвищення кваліфікації компетентності щодо захисту прав з інтелектуальної власності / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. — Х.: УІПА, 2019. № 63. – С. 16-28.

2. Лунячек В.Е. Захист об’єктів інтелектуальної власності в закладах загальної середньої освіти: проблеми на сучасному етапі / В.Е.Лунячек1, Н.Л. Кравчук2 // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 62. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2018 – 110 с., с.36-44.

3.  Лунячек В.Е.  Формування креативного мислення студентів у процесі професійного навчання.№ 1 –УІПА Випуск 61. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2018 – 160 с., с.112-120.

4. Лунячек В.Е. Компетентнісна модель майбутнього вчителя географії як інструмент професійної підготовки в класичному університеті / В.Е.Лунячек, К.Б.Борисенко // Нова педагогічна думка. – 2018. – №3 (95). – С.99–110.

5. Лунячек В.Е. Професійна компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу / В.Е.Лунячек // Теорія і практика державного управління. – 2018. – №1 (53). – С. 117–123.

6. Лунячек В.Е.  Професійне розвиток керівників освіти в Україні: методологічна складова/ В.Е.Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2018. – №2 (94). – С. 14–22.

7.  Лунячек В. Е. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: тенденції в умовах глобалізації / В. Е. Лунячек // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб, наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. – Вип. 48. с.5-24.

8.  Лунячек В.Е. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця в сфері інтелектуальної власності /В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.П.Рубашка, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 54–55. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.34–46.

9. Лазарєв М.І. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі / М.І.Лазарєв, В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51). [Електронний ресурс]. − Режим доступу:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf

10.  Лунячек В.Е. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – №11(19). – С.4–9.

11. Лунячек В.Е. Освіта Фінляндії: досвід для адаптивного управління [Електронний ресурс] / В.Е.Лунячек // Адаптивне управління : теорія і практика. – 2017/ − № 2 (1). − Режим доступу: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.2/17_am_02_lunyachek.pdf

12. Лунячек В.Е. Реалізація положень Закону України «Про освіту» в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників: моделі і організаційні механізми / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 56–57. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017.

13. Лунячек В.Е.  Професійне розвиток керівників освіти в Україні: методологічна складова/ В.Е.Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2018. – №2 (94). – С. 14–22.

14. Лунячек В.Е. Проблеми управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури/ В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 50–51. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 390 с., с.26-32.

15. Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 52–53. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 410 с., с.201-210.

16. Лунячек В.Е. Креативний підхід в педагогіці: управлінський аспект / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти, зб. Н . праць. Випуск 47. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015 – 210 с., с.81-88.

17.  Лунячек В.Е. Cтановлення та розвиток теорії управління освітою: історичний огляд за період XVIII – початок ХХ ст. / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 1 (44), С. 3 – 9.

18. Лунячек В.Е. Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.) / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 1 (45), С. 7 – 17.

19.  Лунячек В.Е. Становлення та розвиток педагогічного менеджменту в Україні і світі: історичний огляд (1917 − 1991 рр.) / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 3 (46). − 308 с., С. 195−209.  та інші.

Підручники та монографії

 1. Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. − 252 с. (гриф МОНУ)
 2. Лунячек В. Е. Професійний розвиток працівників системи загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної власності: монографія / В. Е. Лунячек., Н.П.Рубан, Н.С.Фесенко. – Х. : ФОП Панов. – 2018.– 224 с.
 3. Адаптивне управління розвитком професійної освіти: кол. монографія / Г.В.Єльникова, О.О.Загіка, Г.Ю.Кравченко, І.С.Лапшина, Г.І.Лук’яненко, В.Е.Лунячек, Г.А.Полякова, В.С.Ульянова,Л.І.Фесік та ін. / За заг. та наук. редакцією Г.В.Єльникової. − Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 248 с.
 4. Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України : монографія / [В. Е. Лунячек, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с. – С. 135– 163.
 5. Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: кол. монографія / Г.В.Єльникова, І.С.Лапшина, Л.П.Коробович, Лунячек В.Е. та ін. / За загальною редакцією Г.В.Єльникової. − Тернопіль: Корк, 2015. − 420 с.

6.Лунячек В.Е. Педагогічний менеджмент / В.Е.Лунячек. − Х. − Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − 512 с.

Авторські свідоцтва і патенти

1.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір — Літературний твір наукового характеру «Проблеми управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури» № 71651 від 27.04.2017 р. / Лунячек В.Е  ; Укр. інж.-пед. акад.

2.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір — Науково-методичний посібник «Методика управління якістю освіти в професійно-технічних навчальних закладах» № 71648 від 27.04.2017 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Єльникова Г.В. ; Укр. інж.-пед. акад.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір – літературний твір наукового характеру «Методика і організація наукових досліджень: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» № 78167 від 10.04.2018 р. / Лунячек В.Е. ; Укр. інж.-пед. акад.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір– літературний твір наукового характеру «Креативні технології навчання: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» № 78169 від 10.04.2018 р. / Лунячек В.Е. ; Укр. інж.-пед. акад.

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір– літературний твір наукового характеру «Компетентнісна модель підготовки магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інтелектуальною власністю»)» № 79870 від 10.04.2018 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Рубашка В.П.,Тіманюк В.М.,Фесенко Н.С. ; Укр. інж.-пед. акад.

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір – літературний твір наукового характеру «Мanaging protection of rights for intellectual property in the system of comprehensive secondary education» № 86149 від 20.02.2019 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П. ; Укр. інж.-пед. акад.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір – літературний твір наукового характеру «Професійний розвиток працівників загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної власності» № 86150 від 20.02.2019 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Фесенко Н.С.; Укр. інж.-пед. акад.

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір – літературний твір наукового характеру «Професійний розвиток працівників системи загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної власності» № 86148 від 20.02.2019 р. / Лунячек В.Е. ; Укр. інж.-пед. акад.

Участь у наукових проектах В.Е. Лунячек є одним з провідних фахівців в галузі управління освітою, теорії та методики професійної освіти, який вніс значний вклад в розвиток теорії та практики професійної підготовки керівних кадрів освіти.

Проф. Лунячек В.Е. має значний практичний досвід на керівних посадах в управліннях освіти Харківської міської ради і обласної державної адміністрації, Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Проф. Лунячеком В.Е. вперше розроблено теоретичні та методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти.

Є учасником і керівником низки наукових досліджень за цією тематикою.

Кількість підготовлених під керівництвом здобувача*: кандидатів наук:  7.

Розроблені В.Е. Лунячеком педагогічні методи, засоби та технології одержали широке впровадження в навчальний процес ВНЗ України, систему післядипломної педагогічної освіти, підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що забезпечило підвищення якості професійної підготовки фахівців.

Лунячек В.Е. працює у спеціалізованій вченій раді Д64.108.01.

Лунячек В.Е. має h-індекс google scholar: 11 , загальна кількість цитувань наукових публікацій 407.

 

Лунячек В.Е. – член редколегії Всеукраїнського фахового журналу «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» та редколегії Електронного наукового журналу «Адаптивне управління: теорія і практика». Випускник програми державного департаменту США «International Visitor Leadership Program», випускник програми Transformation school leaders group of the International Renaissance Foundation» за підтримки міжнародного фонду «Відродження» та ін. Був учасником проектів «Освітня політика та освіта «рівний − рівному» за підтримки Програми розвитку ООН, «Громадські платформи освітніх реформ» міжнародного фонду «Відродження» за напрямом «Система навчального книговидання в Україні: проблеми та перспективи. Аналіз освітньої політики у галузі шкільного підручникотворення», «Підтримка децентралізації в Україні» швейцарсько-український проект DESPRO для викладачів українських ВНЗ за програмою «Управління знаннями» тощо. Проходив стажування у Тяньцзінській Адміністративній Академії (Китай). Лунячек В.Е. є експертом порталу «Освітня політика», який діє за сприяння Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України.

Лунячек В.Е., як видатний науковець, внесений до Енциклопедії сучасної України . Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59305

Державні нагороди (у т.ч. премії і почесні звання), вітчизняні та зарубіжні наукові відзнаки
(премії, медалі та ін.)2002 р.− Подяка Харківського міського голови;2004 р. − Грамота Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації;2004 р. − Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України;

2005 р. − нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

2010 р. −  нагрудний знак «Василь Сухомлинський»;

2010 р. – Почесна грамота НАДУ при Президентові України;

2010 р. − Грамота Головного управління державної служби України;

2013 р. – Грамота Луганської ОДА і Луганської обласної ради;

2015 р. − Грамота Харківської обласної ради;

2017 р. – Грамота Кабінету Міністрів України та ін.

2018 р. – Стипендія Харківської обласної державної адміністрації імені В.Н. Каразіна, як видатному науковцю в галузі гуманітарних наук.

2019 р. — Подяка ректора Української інженерно-педагогічної академії О.Е. Коваленко

Посилання на профілі

1 .Google Академія:   https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GQF1tRQAAAAJ

h-індекс: 11

2. ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4412-7068

3. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202350988&eid=2-s2.0-85048011966

h-індекс згідно БД Scopus: 1; загальна кількість цитувань наукових публікацій 3.

4. ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Vadym_Luniachek

5. CV-Europass-2018-Vadym Luniachek

6. Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/1771007/vadym-luniachek