Освітня програма «Управління соціальним закладом»

Профіль освітньої програми «Управління соціальним закладом» спеціальності 073 Менеджмент (читати повністю)

1. Загальна інформація

Повна назва навчального закладу та структурного підрозділу

Українська інженерно-педагогічна академія,  кафедра креативної педагогіки і інтелектуальної власності

 

Ступінь, що присвоюється та назва кваліфікації

Магістр; Магістр з менеджменту, керівник соціального закладу

Офіційна назва освітньої програми

 Управління соціальним закладом

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1рік 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію серії НД від 02.10.2017 р.

 № 2192804 в галузі знань 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

Передумови

перший (бакалаврський) або другий (магістерський) рівень вищої освіти (або освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)

2.Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми менеджменту у соціальних закладах або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

3.Характеристка освітньої програми

Предметна область

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність : 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма: Управління соціальним закладом

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі 07 Управління та адміністрування за освітньо-професійною програмою «Управління соціальним закладом» спеціальності Менеджмент

Ключові слова: менеджмент, управління, соціальний заклад

4.Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Керівник органів державної влади і місцевого самоврядування відповідальний за розвиток соціальної сфери; керівник закладів і установ соціальної сфери; керівник соціальних служб, установ та організацій; статистичні обліковці та конторські службовці, що займаються соціальними питаннями.

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього рівня вищої освіти за галуззю знань 07 Управління та адміністрування

5. Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Цілі навчання:

— підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми менеджменту у сфері соціальних закладів або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний   зміст предметної області:

—            парадигми, закони, закономірності;

—           принципи, історичні передумови розвитку менеджменту в галузі соціальних закладів;

—           концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту в галузі соціальних закладів тощо;

—           функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті галузі соціальних закладів;

 Методи, методики, технології та інструменти:

—           загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);

—           методи реалізації функцій менеджменту в галузі соціальних закладів (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).

—           методи менеджменту в галузі соціальних закладів (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);

—            технології обґрунтування управлінських рішень в галузі соціальних закладів (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

—        Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Оцінювання

Письмові екзамени, заліки, фахова та науково-дослідницька практика, курсові роботи, кваліфікаційна робота, що здійснюється у формі публічного захисту

6. Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності(ЗК)

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

7.Програмні результати навчання

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;

ПР2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПР3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;

ПР4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;

ПР5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

ПР7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;

ПР9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;

ПР10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

ПР11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

ПР12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників академії відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців за всіма циклами навчання та ступенем вищої освіти «магістр».

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Впровадження нових технологій навчання, використання локальних та глобальних комп’ютерних мереж, розробка пакетів прикладних комп’ютерних програм, електронних посібників забезпечують проведення всіх видів занять за навчальним планом на сучасному рівні.