Освітня програма «Управління інтелектуальною власністю»

Освітня програма «Управління інтелектуальною власністю» (читати повністю)

 

1. Загальна інформація

 

Повна назва навчального закладу та структурного підрозділу

Українська інженерно-педагогічна академія,  кафедра креативної педагогіки і інтелектуальної власності

 

 

Ступінь, що присвоюється та назва кваліфікації

Магістр; Магістр з управління інтелектуальною власністю

 

Офіційна назва освітньої програми

 Управління інтелектуальною власністю

 

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1рік 4 місяці

 

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію серії НД від 02.10.2017 р.

 № 2192804 в галузі знань 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

 

Передумови

перший (бакалаврський) або другий (магістерський) рівень вищої освіти (або освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)

 

2.Мета освітньої програми

 

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми менеджменту у сфері інтелектуальної власності або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

 

3.Характеристка освітньої програми

 

Предметна область

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність : 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма: Управління інтелектуальною власністю

 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі 07 Управління та адміністрування за освітньо-професійною програмою «Управління інтелектуальною власністю» спеціальності Менеджмент

Ключові слова: менеджмент, управління, інтелектуальна власність

 

 

 

4.Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

 

Придатність до працевлаштування

Менеджер, провідний спеціаліст, науковий співробітник в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем щодо набуття прав інтелектуальної власності. На посадах менеджера (управителя) у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій сфери інтелектуальної власності. Інноваційний менеджер-спеціаліст по маркетингу з інновацій в інноваційних центрах, венчурних фірмах і фондах. Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій в фірмах розроблювачів програмного забезпечення. Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності в центрах трансферу і комерціалізації технологій, у приватних компаніях та фірмах з охорони, захисту і оцінки інтелектуальної власності. Науковий співробітник-консультант з інтелектуальної власності в інформаційно-патентних відділах, в організаціях винахідників і раціоналізаторів України, в Торгово-промисловій палаті, митних службах, консалтингових компаніях. Викладач управлінських дисциплін і дисциплін циклу інтелектуальної власності в навчальних закладах. Менеджер з питань комерційної діяльності; менеджери з питань реклами; фахівець з методів розширення ринку; менеджер із зв’язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор із торгівлі; керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів)

 

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третьому рівня вищої освіти (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

5. Викладання та оцінювання

 

Викладання та навчання

Цілі навчання:

— підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання в галузі інтелектуальної власності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний   зміст предметної області:

—            парадигми, закони, закономірності;

—           принципи, історичні передумови розвитку менеджменту в галузі інтелектуальної власності;

—           концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту в галузі інтелектуальної власності тощо;

—           функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті галузі інтелектуальної власності;

 Методи, методики, технології та інструменти:

—           загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);

—           методи реалізації функцій менеджменту в галузі інтелектуальної власності (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).

—           методи менеджменту в галузі інтелектуальної власності (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);

—            технології обґрунтування управлінських рішень в галузі інтелектуальної власності (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

 

Оцінювання

Письмові екзамени, заліки, фахова та науково-дослідницька практика, курсові роботи, кваліфікаційна робота, що здійснюється у формі публічного захисту

 

6. Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності(ЗК)

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

7.Програмні результати навчання

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;

ПР2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПР3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;

ПР4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;

ПР5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

ПР7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;

ПР9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;

ПР10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

ПР11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

ПР12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників академії відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців за всіма циклами навчання та ступенем вищої освіти «магістр».

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Впровадження нових технологій навчання, використання локальних та глобальних комп’ютерних мереж, розробка пакетів прикладних комп’ютерних програм, електронних посібників забезпечують проведення всіх видів занять за навчальним планом на сучасному рівні.