Результати та характер впровадження

Монографії, розділи монографій

  1. Компетентнісний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері інтелектуальної власності : монографія / В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан, А. М. Бровдій та ін.вписать всех; за заг. ред. В. Е. Лунячека. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2020. – 368 с. — 15,03 др.ар.
  2. Kovalenko, O., Luniachek, V., Fesenko, N., Timaniuk, V., Rubashka, V., Ruban, N., Brovdii, A., & Kulakovskyi, O. (2020). Professional Development of Ukrainian Higher Education Staff in Intellectual Property: monograph (V. Luniachek (ed.); 1st ed.). Kindle Direct Publishing Platform. 138 p. – зарубіжна — 6 др.ар.
  3. Лунячек В.Е. Комерціалізація інтелектуальної власності у закладах вищої освіти: виклики сучасності / Лунячек В.Е., Тиманюк В.М. // Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. — с 293., 154–164.- 17 др.ар. (2,03 др.ар. авторів проекту)
  4. Лунячек В.Е. Педагогічні технології запровадження компетентнісного підходу у вищих військових навчальних закладах [моногр.] / А.М.Бровдій, А.В.Куруч, В. Е. Лунячек., О.Є.Міршук, / за ред.  В.Е.Лунячека. – Х. : НАНГУ. – 2019.– 317 с.  — 13,49 др.ар. (7 др.ар. авторів проекту)
  5. Бєляєв С.Б. Професійна підготовка майбутніх учителів до розробки і використання педагогічних технологій : монографія. Харків : Видавець СПД ФО Захаренко В.В., 2019. 410 с. – 25,625 ум. др.ар.
  6. Бруєва В.А. Опубліковано розділ «Професійна підготовка фахівців з управління інтелектуальною власністю у закладах вищої освіти України» в колективній монографії під загальною редакцією Єльникової Г.В. «Теоретичні і методичні засади розроблення та використання адаптивних технологій у процесі підготовки магістрів з управління закладів освіти». УІПА. С. 190-202. — 2020 р.