Участь у конференціях

 1. Rubashka V.P. The formation of the intellectual capital of the society. Current scientific research: Collection of scientific articles. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2017. − Режим доступу:
  http://conferencii.com/files/archive/2017-02.pdf
 2. Rubashka V.P., Bobova P.V. (student) Marketing analysis of object of intellectual property. World scientific extent: Collection of scientific articles. — Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 378-384 р. − Режим доступу: http://conferencii.com/files/archive/2017-10.pdf
 3. Rubashka V.P. Graduate school of human capital formation. Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Edizioni Magi, Roma, Itali, 2016.p. 254-256. − Режим доступу: http://conferencii.com/files/archive/2016-01_2.pdf
 4. Rubashka V.P. Marketing innovation. Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 2. — Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.p. 303-306. − Режим доступу: http://conferencii.com/files/archive/2015-09_2.pdf
 5. Лунячек В. Е. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. Е. Лунячек // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : матеріали 4-ї Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. / Укр. асоціація «Жінки в науці та освіті» ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – С. 351−352.
 6. Лунячек В. Е. Проблеми підвищення кваліфікації вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій для вимірювання навчальних досягнень учнів / В. Е. Лунячек // Вимірювання навчальних досягнень школярів істудентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф. – Х.: ХДПУ, 2003.− C. 59−60.
 7. Лунячек В. Е. Проблеми та перспективи використання дистанційних модулів у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників / В. Е. Лунячек // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 5-ї Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., 3 квітня – 10 травня 2004 р., м. Алушта / Укр. асоціація «Жінки внауці та освіті» ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2004.− С. 178.
 8. Лунячек В. Е. Удосконалення інформаційного освітнього простору регіону як умова формування громадянської компетенції учнівської молоді / В. Е. Лунячек // Формування громадянської компетентності учнівської молоді. Відкриття Європейського року громадянської освіти в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 лютого 2005 р. – Х. : ХОНМІБО, 2005. – С. 167–171.
 9. Лунячек В. Е. Актуальні проблеми управління освітою в умовах її реформування / В. Е. Лунячек // Глобальні проблеми людства як фактор трансформації освітніх систем : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем освіти, Харків, 1 – 3 лютого 2007 р.; М-во освіти і науки України ; Академія пед. наук України ; Харк. облдержадміністрація ; Рада ректорів Харк. регіону ; Народ. укр. академія. – Х. : Вид-во НУА, 2007. – С. 114–118.
 10. Лунячек В. Е. Актуальні питання підготовки майбутніх керівних кадрів до оцінювання якості освіти / В. Е. Лунячек // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VIII Міжнар. наук. конгресу, 27-28 березня 2008 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С. 172–174.
 11. Лунячек В. Е. Формування управлінських компетентностей у процесі магістерської підготовки / В. Е. Лунячек // Гуманізація соціального управління : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квітня 2008 р. – Х. : Александрова К. М., 2008. – С. 93–97.
 12. Лунячек В. Е. Тенденції у призначенні керівних кадрів системи освіти в контексті державної молодіжної політики / В. Е. Лунячек // Державна молодіжна політика: регіональний аспект : тези Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квітня 2008 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С.12–14.
 13. Лунячек В. Е. Якість освіти в контексті регіональної кадрової політики / В. Е. Лунячек // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 30 травня 2008 р. : у 3 т. – К. : НАДУ, 2008. – Т. 2. − С. 45–47.
 14. Лунячек В. Е. Соціальний захист дітей-інвалідів в контексті якості освіти (регіональний аспект) / В. Е. Лунячек // Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадських організацій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25 вересня 2008 р. / [редкол. : С. О. Горбунова-Рубан та ін.]. – Х. : Центр стратег. досліджень та інноватики, 2008. – С. 105–109.
 15. Лунячек В. Е. Вплив регіональної кадрової політики на окремі показники якості освіти / В. Е. Лунячек // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ІХ Міжнар. наук. конгресу, 26-27 березня 2009 р. – Х. : Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр», 2009. – С. 202–203.
 16. Лунячек В. Е. Кадрова політика в системі освіти: регіональний аспект / В. Е. Лунячек // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 квітня 2009 р., м. Ялта. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 5, ч. 2. – С. 59–61.
 17. Лунячек В. Е. Підготовка магістрів державного управління: історія становлення / В. Е. Лунячек // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 170−171.
 18. Лунячек В. Е. Формування інформаційної компетентності магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів», Всеукраїнського науково-практичного семінару «Менеджмент у педагогічній системі А. С. Макаренка та його використання в освітньому просторі України», Всеукраїнського науково-практичного семінару «Стратегії розвитку сучасного менеджменту та управління проектами» (м. Полтава, 11-12 березня 2010 р.). − Полтава, 2010. – С. 72−74.
 19. Лунячек В. Е. Управління освітою в США: організаційні та кадрові аспекти / В. Е. Лунячек // Соціально-психологічні технології управління персоналом : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 березня 2010 р.) – Х. : АдвАтм, 2010. – С. 18−20.
 20. Лунячек В. Е. Підготовка магістрів за спеціальністю «Державне управ­ління» в контексті Болонського процесу / В. Е. Лунячек // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ялта, 4 – 6 березня 2010 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2010. − Ч. 3. – С. 56−60.
 21. Лунячек В. Е. Компетентнісний підхід у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» до моніторингу якості освіти / В. Е. Лунячек // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ХІ Міжнар. наук. конгресу, 24 березня 2011 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 383−384.
 22. Лунячек В. Е. Підготовка магістрів державного управління до забезпечення якості освіти / В. Е. Лунячек // Управління в освіті : зб. матеріалів VМіжнар. наук.-практ. конф., 14 – 16 квітня 2011 р., Львів. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – С. 173–175.
 23. Лунячек В. Е. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на поліпшення якості вищої освіти (Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства») / В. Е. Лунячек // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнар. наук.-техн. журн. – 2011. – № 1 (37). – С. 210–212.
 24. Лунячек В. Е. Вплив підготовки за магістерськими програмами на поліпшення підготовки фахівців для державного управління (І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток державного управління та державної служби в Україні») / В.Е. Лунячек // Управління розвитком : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – № 10 (107). – С. 65–66.
 25. Лунячек В. Е. Особливості підготовки керівних кадрів освіти в умовах магістратури / В. Е. Лунячек // Соціальна реклама в сучасному суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2 грудня 2011 р. – Х. : Ін-т соц. політики регіону, 2011. – С.24–26.
 26. Лунячек В. Е. Магістратура: концептуальні засади підготовки керівних кадрів до управління якістю освіти / В. Е. Лунячек // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу, 29 березня 2012 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 332–333.
 27. Лунячек В.Э.Оценивание качества образования: влияние результатов социологических исследований на содержание подготовки руководящих кадров / В.Э.Лунячек // Креативность образовательной и предпринимательской деятельности / Материалы международного форума «Проблемы улучшения восприимчивости экономикой инновационных преобразований» г. Ростов-на-Дону 23-27 апреля 2012 г. / Под ред. А.В. Паршина, В.Н. Харченко, Л.В.Голуб − Ростов н/Д. : Изд-во АкадемЛит, 2012, с.588, С. 105-109.
 28. Lunyachek V. Training Managerial Staff in Education Quality Management / V. Lunyachek // Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development. – Eds. T. Michalski and A. Radchenko. – Gdansk; Kharkiv: Publishing House “ADNDU”, 2012. – Р.107–110.
 29. Лунячек В. Е. Актуальні проблеми призначення керівних кадрів у сфері освіти// Публічне управління: виклики ХХІ ст. : зб. тез ХІІІ міжнар. наук. конгресу, Харків, 21–22 берез. 2013 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – С. 77.
 30. Лунячек В. Е. Оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: проблеми становлення// Публічне управління XXI ст.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу : зб. тез ХIV Міжнар. наук. конгресу, 27-28 березня 2014 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 332 с., С. 19−21.
 31. Лунячек В. Е. Диверсифікація післядипломної педагогічної освіти: державно-управлінський аспект // «Публічне управління: стратегія реформ 2020» : зб. тез ХV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р. / В.Е.Лунячек – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 400 с., С. 274−276.
 32. Лунячек В. Е. Управління освітою в контексті глобалізації: особливості професійної підготовки керівників «Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: теорія і практика» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2015 р. / В.Е.Лунячек,О.Є.Миршук – Х.: «Оперативна поліграфія», 2015. – 254 с., С. 111−117.
 33. Лунячек В.Е. Вимірювання професійної компетентності керівників ЗНЗ/ В.Е.Лунячек, Н.О.Лунячек // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання − 2015» (30 вересня − 2 жовтня 2015 р., м.Одеса) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://fm.ndu.edu.ua/wb/media//yu-koval/EA-2015_Tezy%20(1).pdf
 34. Лунячек В.Е. Креативний потенціал керівників освіти // Матеріали ХLIX науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (листопад 2015 р., м.Харків). Частина 3. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015 – 62 с., с.38-39.
 35. Лунячек В.Е., Лунячек Н.О. Робота з батьками в ліцеї: креативний аспект// Матеріали ХLIX науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (листопад 2015 р., м.Харків). Частина 3. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015 – 62 с., с.39-40.
 36. Лунячек В.Е. Новопризначені керівники ЗНЗ: компетентнісний вимір/ В.Е.Лунячек // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 25 листопада 2016 р.) «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика» / за заг. Ред. Ю.М. Козловського, Л.Л. Сушенцевої. – Львів: ПП «Ощипок М.М.», 2016 р. – 254 с., С.30−31.
 37. Лунячек В.Е.Результати самооцінки новопризначених керівників шкіл м.Харкова/ В.Е.Лунячек // Матеріали 50 науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (травень 2017 р., м.Харків). – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 50 с., С.24.
 38. Лунячек В.Е. Працівник освіти як суб’єкт інтелектуальної власності / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, 11–12 травня 2017 року / відп. за вип. М. М. Микийчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 240 с., С.99–101.
 39. Лунячек В.Е.Результати оцінювання професійної компетентності керівників ЗНЗ: проблемні аспекти / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми педагогічної науки : Матеріали ХІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Миколаїв, 10–11 листопада 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х частинах. – Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – ч. 1. – 148 c., С.49 – 51.
 40. Лунячек В.Е. Керівники сільських загальноосвітніх навчальних закладів як суб’єкти інтелектуальної власності / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан // Потенціал сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 18–18 листопада 2017 року. – К. : Міжнародний центр наукових досліджень, 2017. ст. 27–28.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у вітчизняних конференціях:

—         Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми підготовки інженерно-педагогічних кадрів в Україні”, м. Харків (3-4 тези доповідей щорічно);

—         Всеукраїнська науково-практична конференція “ Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні ”, м. Київ (6-8 тез доповідей щорічно).

Крім того, викладачі кафедри є постійними учасниками конференцій міжнародного рівня:

—         міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності”, Республіка Крим (2-4 тез доповідей щорічно).

А також є учасниками МІЖНАРОДНИХ конференцій;

—         ХХХУП Міжнародна конференція «Застосування лазерів в медицині та біології» 24 -29 серпня м.Хельсінкі