Навчальний процес

Навчальна робота на кафедрі організована відповідно до вимог вищої школи і основним нормативним документам. Зміст підготовки фахівців інтелектуальної власності визначається освітньо-професійною програмою спеціаліста (ОПП) і освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця інтелектуальної власності (ОКХ).

Навчальний процес на кафедрі здійснюють 2 професори, доктори наук; 9 доцентів, кандидатів наук; 1 старший викладач: д.пед.н., проф. Лазарев Микола Іванович; д.пед.н., проф. Брюханова, к.т.н., доцент Дубовець Олексій Миколайович; к.т.н., доцент Рубашка Володимир Петрович, к.т.н., доцент Нікітюк Олег Борисович, к.економ.н., доцент Баранов Павло Юрійович, к.пед.н., доцент Рубан Наталія Павлівна, к. фарм. н. доцент Тіманюк Валерія Миколаївна, к. хім. н. доцент. Тимофеєва Валентіна Петрівна, к.т.н. доцент Драгун Сергій Володимирович, к.т.н. доцент Дашкевич Олександр Сергійович, старший викладач Бовдуй Вікторія Валеріївна.

Забезпечення навчального процесу здійснюють: завідуюча лабораторією Радченко Валентина Йосипівна, інженер 1-ої категорії Сухіна Наталія Сергіївна, старший лаборант Максименко Олеся Миколаївна.

Крім того, викладачі кафедри викладають курси: «Основи інженерно-педагогічної творчості» (54 год), «Креативні технології навчання» (72 год., курсова робота), «Інтелектуальна власність» (54 год), «Патентознавство» (54 год) для інших спеціальностей академії.

Викладачі кафедри є керівниками  розділів з інтелектуальної власності дипломних магістерських робіт всіх спеціальностей та дипломних проектів інженерних спеціальностей академії. Крім того приймають участь в проведенні міждисциплінарного іспиту з професійної фахової підготовки для інженерно-педагогічних спеціальностей.

На кафедрі велика увага приділяється навчально-методичній роботі. Впроваджено модульно-рейтинговий метод навчання. Ведуться наукові дослідження в галузях:

  • алгоритмізації навчального процесу;
  • розробки ефективних навчальних технологій;
  • · впровадження принципів прогнозування і моделювання в навчальному процесі.

 

У даний період у навчальному процесі широко застосовується обчислювальна (ЕОМ) і мікропроцесорна техніка, на базі якої проводяться тренінги, практичні роботи, виконуються курсові і дипломні проекти. Всі викладачі пройшли стажування і ФПК з метою оволодіння обчислювальною технікою та її ефективним використанням при вирішенні навчальних і практичних завдань.

За час існування кафедри видано 5 монографій, 14 підручників і навчальних посібників, більш ніж 230 методичних вказівок. Щорічно співробітниками кафедри готується 2 монографії, 5 навчальних посібників.

Всі дисципліни, які закріплені за кафедрою на 100% забезпечені навчально-методичною літературою як на паперовому носії, так і в електронному варіанті.

З 2013 року на кафедрі організовані факультативи за наступними напрямками:

1. Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності
(ст.викл. Бовдуй В.В).

2. Креативна педагогіка (доц.Рубан Н.П.)

Кожні п’ять років усі викладачі  кафедри підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування у інших ВНЗ та проходження курсів підвищення кваліфікації.

За період з 1998 по 2013 рік спеціальність «Інтелектуальна власність» на кафедрі КП і ІВ закінчили і отримали дипломи спеціаліста та магістра понад 900 осіб, з них близько 60 працюють в системі Державної служби інтелектуальної власності України.