Статті в наукових фахових виданнях

 

 1. Lunyachek V. Managing protection of rights for intellectual property in the system of comprehensive secondary education / V. LunyachekNRuban // Public policy and administration. – 2018. – Т.17. №1. – С. 114–125.   http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/20614/9359
 2. Лунячек В.Е. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – №11(19). – С.4–9. − Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/116197/111028
 3. Лунячек В.Е. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця в сфері інтелектуальної власності / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.П.Рубашка, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 54–55. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.34–46. − Режим доступу: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5612/1/6.pdf.pdf
 4. Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 52–53. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 410 с., с.201-210. − Режим доступу: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5548/1/27
 5. Тіманюк В.М. Обгрунтування необхідності відновлення викладання курсу «Інтелектуальна власність» у ВНЗ України / В.М.Тіманюк, І.В.Тіманюк,О.С.Дашкевич // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 48-49. – Х.: УІПА, 2016. – С. 218-221. − Режим доступу http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/48-49/6.pdf
 6. Фесенко Н. С. Особливості змісту навчання системи управління інтелектуальною власністю в Європейському дослідницькому просторі / Н. С. Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. — Х. : УІПА, 2016. – №№ 50-51. – С. 87-94. − Режим доступу:
  http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5478/1/13.pdf
 7. Фесенко Н. С. Дослідження питання правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в контексті підготовки фахівців відповідного профілю: Україна та світ / Н. С. Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. — Х. : УІПА, 2015. – № 48-49. – С. 147-152. − Режим доступу:
  http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/48-49/19.pdf
 8. Тіманюк В.М. Використання методу «портфоліо» у процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність» / В.М.Тіманюк, І.В.Тіманюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 46. – Х.: УІПА, 2015. – С. 221-230. Режим доступу:
  http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/p_46/23.pdf
 9. Тіманюк В.М. Шляхи підвищення результативності професійної підготовки фахівців в галузі управління інтелектуальної власністю / В.М.Тіманюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 44-45. – Х.: УІПА, 2014. – С. 22-27. − Режим доступу:
  http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/problemu44/10.pdf
 10. Тиманюк В.Н. Особенности преподавания дисциплины «Приобретение прав интеллектуальной собственности для студентов специальности «Интеллектуальная собственность» / В.Н.Тиманюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 42-43. – Х.: УІПА, 2014. – С.109-114. − Режим доступу:
  http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/42-43/19.pdf
 11. Yelnykova H.V. Modelling of process of adaptive management by development of departmental system of institute of postdegree pedagogical education / H. V. Yelnykova, H. Y. Kravchenko // Science and Education [Text]: materials of the VІ international research and practice conference, Munich, Yune 27-28, 2014 / publishing office Vela Verlang Walckraburg– Munich — Germany, 2014. − № 2(6). – С. 332 – 340. − Режим доступу:
  https://knowledgee.com/publishing-services/journal-publishing/
 12. Тиманюк В. Н. Интеллектуальная собственность как средство формирования профессионально-специализированных компетенций инженеров-педагогов / В. Н. Тиманюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – Вип. 40-41. – Х. : УІПА, 2013. – С. 97-103. − Режим доступу:
  http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3133/1/17.pdf
 13. Лазарєв М. І. Розробка методики навчання неруйнівного контролю як інноваційний процес / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 40-41. – С. 196–201. − Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2013_40-41_34
 14. Шматков Д. І. Редукція змісту навчання інновацій у галузях технічних наук / Д. І. Шматков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 9 (63). – С. 211–223. − Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_9_21
 15. Лазарєв М.І. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі / М.І.Лазарєв, В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51), [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf
 16. Тіманюк В. М. Сучасні вимоги до професіоналу в сфері інтелектуальної власності / В. М. Тіманюк, І. В. Тіманюк // Молодий вчений. – 2014. – № 1. – С. 186-189. − Режим доступу:
  http://oaji.net/articles/2014/365-1393575219.pdf
 17. Тіманюк В.М. Теоретичне обґрунтування концепції трансфера технологій і формування ринку інтелектуальної власності у фармації / І.В. Тіманюк, В.М. Тіманюк, В.В. Малий // Вісник психоневрології. – 2014, № 3. – с.52-58. − Режим доступу:
  https://drive.google.com/file/d/0B5YMnOIGrOBYVXRkdmlnS3d1Zzg/view
 18. Тіманюк В.М., Особливості правової охорони об’єктів промислової власності при розробці лікарського препарату/ В.М.Тіманюк, І.В.Тіманюк // Перший незалежний науковий вісник.- 2016. — №8, — С.103-109. − Режим доступу:
  http://elibrary.kubg.edu.ua/17412/1/Dereka_PERV_NEZAVIS_VESTNIK_2016
 19. Лунячек В.Е. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі / В.Е.Лунячек // Публічне управління: теорія та практика. − 2013. − № 1 (13), С. 155 − 162. Режим доступу:
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64
 20. Лунячек В.Е. Оцінювання сформованості професійних компетенцій випускників магістратури / В.Е.Лунячек // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 34 – 368 с., С. 205 – 214. − Режим доступу:
  http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/download/zb34.pdf
 21.  Лунячек В.Е. Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування: соціально-гуманітарний аспект/ В.Е.Лунячек // Вісник державної служби України. − 2013. − № 1, С. 46 – 51. − Режим доступу
  https://issuu.com/faina/docs/visnik_01_2013/52
 22. Лунячек В.Е. Етична складова як умова ефективного розвитку сфери освіти в Україні / В.Е.Лунячек, Н. О. Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. − № 2 (44), С. 272 – 280. − Режим доступу:
  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2013-2/doc/7/03.pdf
 23. Фесенко Н. С. Закордонний досвід забезпечення державою захисту інтелектуальної власності / Н. С. Фесенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во Хар РІ НАДУ “Магістр”, 2016. — № 2(50). – С. 179-183. − Режим доступу:
  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-2/doc/6/02.pdf
 24. Єльникова Г. В. Шляхи комерціалізації освітніх послуг у вищому навчальному закладі /
  // Теорія і методика професійної освіти. − 2016. − № 10 (2). – Режим доступу:
  http://tmpe.eor.by/index.php/editions/133-vipusk-10_elnikova.pdf
 25. Єльникова Г.В. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т.ч. керівників, професійно-технічних навчальних закладів, навчання на підприємстві / Г. В. Єльникова // Теорія і методика професійної освіти. – 2015. − № 5. – Режим
  http://www.tmpe.profua.info/images/docs/5/14elnikova.pdf
 26. Єльникова Г.В. Модель розвитку компетентності вчителя природознавства [Текст] / Г. В. Єльникова // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – Вип. 14(14). – С. 79–85. – Режим доступу:
  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4445
 27. Тіманюк В.М. Методика відбору інноваційних розробок для подальшої їх комерціалізації / В.М.Тіманюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 22 (995) – С. 192-200. − Режим доступу:
  http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2013_22.pdf
 28. Тіманюк В.М. Встановлення обґрунтованої оцінки об’єктів інтелектуальної власності у фармації / В.М.Тіманюк // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 66 (1039). – С.66-71. − Режим доступу:
  http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2013_66.pdf
 29. img020

  Лунячек В. Е. Моніторинг діяльності кафедри в системі післядипломної освіти / В. Е. Лунячек, З. В. Рябова, Л. В. Ярещенко // Нова педагогічна думка. – 2003. – № 3. – С. 7–11.

 30. Лунячек В. Е. Управління процесом інформатизації загальної середньої освіти в регіоні / В. Е. Лунячек // Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. 7. – 263 с.
 31. Лунячек В. Е. Проблеми підвищення кваліфікації вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів / В. Е. Лунячек // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Х. : ХДПУ, 2003. – Вип. 20. – С. 86–91.
 32. Лунячек В. Е. Використання факторно-критеріальних моделей для оцінки стану інформатизації загальноосвітнього навчального закладу / В. Е. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї.− 2004.− № 1. − С. 41–43.
 33. Лунячек В. Е. Інформатизація загальної середньої освіти України: необхідність зміни пріоритетів / В. Е. Лунячек // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 4. – С. 50–52.
 34. Лунячек В. Е. Ефективне використання інформаційного простору загальної середньої освіти регіону в процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2005. – № 2 (23). – С. 47–51.
 35. Лунячек В. Е. Освіта регіону – проблеми розвитку / В. Е. Лунячек // Педагогічні засади сучасної професійної підготовки у вищих навчальних закладах; Мін-во мистецтва і туризму України ; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв ; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Х. : Стильіздат, 2006. – 336 с. – С. 103–114.
 36. Лунячек В. Е. Система моніторингу загальної середньої освіти в регіоні як умова забезпечення якості освіти / В. Е. Лунячек, З. В. Рябова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №6. – С. 8–13.
 37. Лунячек В. Е. Досвід модернізації старшої школи в Харківській області на засадах профільності: надбання, перспективи, проблеми / В. Е. Лунячек // Наша школа. – 2007. – № 3. – С. 29–36.
 38. Лунячек В. Е. Графічна модель індивідуального стилю педагогічної діяльності як завдання підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціаль­ностей / В. Е. Лунячек, О. О. Прохорова // Наша школа. – 2007. – № 6. – С. 12–16.
 39. Лунячек В. Е. Деякі практичні питання управління освітою в США / В. Е. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С. 16–20.
 40. Лунячек В. Е. Моніторинг розвитку системи дошкільної освіти регіону / В. Е. Лунячек, С. М. Руднєва // Наша школа. – 2008. – № 1. – С. 38–45.
 41. Лунячек В. Е. Якість освіти в контексті державної кадрової політики / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка іпсихологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Вип. 16, ч. 2. – 248 с. (С. 177–185).
 42. Лунячек В. Е. Інноваційні підходи до визначення структури професійної компетентності менеджерів освіти / В. Е. Лунячек // Обрії. – 2008. – № 1 (26). – С. 50–54.
 43. Лунячек В. Е. Актуальні питання розвитку освіти в Україні / В. Е. Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2008. – Вип. 20. – С. 7–15.
 44. Лунячек В. Е. Результати зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації як похідна кадрової політики в регіоні / В. Е. Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2009. – Вип. 24/ 25. – С. 259–268.
 45. Лунячек В. Е. Організація оцінювання навчальних досягнень учнів усистемі освіти США / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2009. – № 2 (31). – С. 128–135.
 46. Лунячек В. Е. Розвиток системи вищої освіти у США в умовах децентралізації влади / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка і психологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 21, ч. 5. – 272 с. (С. 34–46).
 47. Лунячек В. Е. Якість освіти – теоретичний контекст / В. Е. Лунячек // Обрії. – 2009. – № 1 (28). – С. 10–13.
 48. Лунячек В. Е. Управління процесами моніторингу якості освіти як педагогічна проблема / В. Е. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
 49. Лунячек В. Е.  Взаємозв’язок процесів суспільного прогресу з основними тенденціями в розвитку системи освіти / В. Е. Лунячек // Постметодика. – 2009. – № 4 (88). – С. 13–19.
 50. Лунячек В. Е. Сучасні тенденції у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8/9 (97/98). – С. 76–80.
 51. Лунячек В. Е. Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції вконтексті глобального розвитку / В. Е. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї.− 2010.− № 3.− С. 43–47.
 52. Лунячек В. Е. Ретроспектива підготовки магістрів державного управ­ління в Україні / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 1 (32). – С. 151–157.
 53. Лунячек В. Е. Підготовки фахівців для сфери державного управління і місцевого самоврядування за магістерськими програмами: світовий контекст / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка і психологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 27, ч. 2. – С. 107–115.
 54. Лунячек В. Е. Формування управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах андрагогіки / В. Е. Лунячек, М. Є. Смирнова // Теорія та методика управління освітою : [електрон. наук. фах. вид.]. – 2010. – № 3. – Режим доступу : http: //www.tme.umo.edu.ua/
 55. Лунячек В. Е. Основні підходи до визначення понятійно-термінологічного апарату процесу підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Новий колегіум. – 2010. – № 6 (61). – С. 56–63.
 56. Лунячек В. Е. Поліпшення підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» до оцінювання якості освіти на основі матеріалів наукових досліджень / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 2 (33). – С. 31–39.
 57. Лунячек В. Е. Філософські та загальнонаукові підходи до підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» до моніторингу якості освіти / В. Е. Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2010. – Вип. 28/29. – С. 22–30.
 58. Лунячек В. Е. Андрагогічний і акмеологічний підходи у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 4. – С. 26–31.
 59. Лунячек В. Е. Теоретичні основи особистісно орієнтованого і компетент­нісного підходів у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка іпсихологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 28, ч. 2. – С. 117–127.img024
 60. Лунячек В. Е. Інформаційно-комунікаційні технології – складова вищої освіти ХХІ століття / В. Е. Лунячек // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 5 (114). – С. 3–8.
 61. Лунячек В. Е. Особливості процесу підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» до забезпечення якості освіти / В. Е. Лунячек // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. ХХVI. – 220 с. (С. 83–99).
 62. Лунячек В. Е. Професійна підготовка керівних кадрів для управління освітою в умовах магістратури: світові практики / В. Е. Лунячек // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер. «Педагогічні науки». – Чернігів, 2012. – С. 119–125.
 63. Лунячек В. Е. Оцінювання результатів професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти / В. Е. Лунячек // Наша школа. – 2012. – № 1. – С. 14–21.
 64. Лунячек В.Е. Деякі питання становлення спеціальності «Управління навчальним закладом» / В.Е.Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 38. –Ч.2. – 288 с., С. 264 – 272.
 65. Лунячек В.Е. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі / В.Е.Лунячек // Публічне управління: теорія та практика. − 2013. − № 1 (13), С. 155 − 162.
 66. Лунячек В.Е. Оцінювання сформованості професійних компетенцій випускників магістратури / В.Е.Лунячек //Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 34 – 368 с., С. 205 – 214.
 67. Лунячек В.Е. Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування: соціально-гуманітарний аспект/ В.Е.Лунячек // Вісник державної служби України. − 2013. − № 1, С. 46 – 51.
 68. Лунячек В.Е. Теоретичні засади професійної підготовки керівних кадрів сфери освіти в умовах магістратури за спеціальністю «Державне управління» / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. − № 1 (43), С. 219 – 228.
 69. Лунячек В.Е. Актуальні питання підготовки вчителя географії в класичному університеті / В.Е.Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2013. — №1 (38). – С.148-154.
 70. Лунячек В.Е. Проблеми формування педагогічної компетентності у магістрів державного управління / В.Е.Лунячек [Електронний ресурс] // Державне будівництво: електрон. наук. зб. – 2013. – Вип. 1 Режим доступу . http://www.kbuapa/e-book/db/index.html
 71. Лунячек В.Е. Сучасна освіта Китаю: проблеми і перспективи розвитку / В.Е.Лунячек // Постметодика. – 2013. — №1. – С. 47 − 54.
 72. Лунячек В.Е. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти в процесі підвищення кваліфікації/ В.Е.Лунячек //Наша школа. − 2013. − № 2. − С. 5-10.
 73. Лунячек В.Е. Призначення кадрів у сфері освіти: необхідність зміни процедури / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. − № 1 (40), С. 467 – 475.
 74. Лунячек В.Е. Викладання у вищій школі: питання методики і дидактики для аспірантів сфери науки «Державне управління» / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2013. − № 2, С. 76 – 94.
 75. Лунячек В. Е. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень / В.Е.Лунячек, Т.В.Картун // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. − Вип. 18. − 186 с., С.107−112.
 76. Лунячек В.Е. Паліативна допомога населенню: сутність, елементи, напрями розвитку[Електронний ресурс] / В. Е.Лунячек, О. А. Мельниченко, В. O. Мельниченко // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 4. — С. 10-17.
 77. Лунячек В.Е. Етична складова як умова ефективного розвитку сфери освіти в Україні / В.Е.Лунячек, Н. О. Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. − № 2 (44), С. 272 – 280.
 78. Лунячек В.Е. Cтановлення та розвиток теорії управління освітою: історичний огляд за період XVIII – початок ХХ ст. / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 1 (44), С. 3 – 9.
 79. Лунячек В.Е. Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.) / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 1 (45), С. 7 – 17.
 80. Лунячек В.Е. Становлення та розвиток педагогічного менеджменту в Україні і світі: історичний огляд (1917 − 1991 рр.) / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 3 (46). − 308 с., С. 195−209.
 81. Лунячек В.Е. Призначення кадрів у сфері освіти: зміна процедури потребує реальних кроків / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 2 (46). − 320 с., С. 205−216
 82. Лунячек В.Е. Освіта Фінляндії: досвід для адаптивного управління [Електронний ресурс] / В.Е.Лунячек // Адаптивне управління : теорія і практика. – 2017/ − № 2 (1). − Режим доступу: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.2/17_am_02_lunyachek.pdf
 83. Lunyachek V.The Post-Soviet Syndrome of Ukrainian Education: Administrative Issues/ V. Lunyachek // Public policy and administration. – 2017. – Т.16. №1. – С. 81-90. 197. Лунячек В.Е. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця в сфері інтелектуальної власності /В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.П.Рубашка, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 54–55. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.34–46.
 84. Лазарєв М.І. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі / М.І.Лазарєв, В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51), [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf
 85. Лунячек В.Е. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – №11(19). – С.4–9.
 86.  Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 52–53. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 410 с., с.201-210.
 87. Лунячек В.Е. Проблеми управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури/ В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 50–51. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 390 с., с.26-32.
 88. Лунячек В. Е. Теоретичні основи технологічного підходу в освіті / В. Е. Лунячек // Наша школа. – 2011. – № 1/ 2. – С. 10–17.
 89. Лунячек В.Е. Реалізація положень Закону України «Про освіту» в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників: моделі і організаційні механізми / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 56–57. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017
 90. Лунячек В. Е. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: тенденції в умовах глобалізації / В. Е. Лунячек // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб, наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. – Вип. 48.