Монографії

Лазарєв М.І., Рубан Н.П. Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною «Процеси і апарати хімічних виробництв» [ монографія ] / Лазарєв М.І., Рубан Н.П. – Х.Вид-во УІПА,2016.-348 с.

лунячек

Лунячек В. Е. Підготовка магістрів державного управління до забезпечення якості освіти: теорія та практика : [монографія] / В. Е. Лунячек. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 372 с.

 

Лунячек В.Е. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як різновид адаптивного управління // Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: кол. монографія / Г.В.Єльникова, І.С.Лапшина, Л.П.Коробович,В.В.Медведь та ін. / За загальною редакцією Г.В.Єльникової. − Тернопіль: Корк, 2015. − 420 с.

Лунячек В.Е. Професійна підготовка керівних кадрів до адаптивного управління якістю освіти // Адаптивне управління розвитком професійної освіти: кол. монографія / Г.В.Єльникова, О.О.Загіка, Г.Ю.Кравченко, І.С.Лапшина, Г.І.Лук’яненко, В.Е.Лунячек, Г.А.Полякова, В.С.Ульянова,Л.І.Фесік та ін. / За заг. та наук. редакцією Г.В.Єльникової. − Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 248 с., с.125 −166.

Лунячек В. Е. Концептуальні основи модернізації системи управління освітою регіону / В. Е. Лунячек // Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України : монографія / [Л. О. Бєлова, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с. – С. 135– 163.

img022  Лунячек В. Е. Модернізовані підходи до планування роботи школи : навч.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Х. : Гімназія, 2004. – 44 с.
img025  Лунячек В. Е. Алгоритми управління школою / В. Е. Лунячек. – Х. : Основа, 2005. – 176 с. – (Б-ка журн. «Управління школою». – Вип. 7 (31)).
img029 Лунячек В. Е. Елементи технології управління сучасною школою : наук.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Вид. 4-те, допов. – Х. : Гімназія, 2001. – 112 с.
img027 Лунячек, В. Е. Державне управління освітою [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / В. Е. Лунячек. — Х. : Гiмназiя, 2010. — 288 с. : табл. — Бібліогр. в кінці розд.
img024 Лунячек В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом / В. Е. Лунячек. — Х. : Вид. група «Основа», 2004. — 96 c. — (Б-ка журн. «Упр. школою»; Вип. 4(16)). — Бібліогр.: с. 78. — укp.
Лунячек, Рубан, Фесенко  Лунячек В. Е. Професійний розвиток працівників системи загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної власності: монографія / В. Е. Лунячек., Н.П.Рубан, Н.С.Фесенко. – Х. : ФОП Панов. – 2018.– 224 с.
Новый рисунок  Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: кол. монографія / Г.В.Єльникова, І.С.Лапшина, Л.П.Коробович, Лунячек В.Е. та ін. / За загальною редакцією Г.В.Єльникової. − Тернопіль: Корк, 2015. − 420 с.
Лазарєв Лазарєв М.І. Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів : монографія / М. І. Лазарєв, Т. А. Лазарєва; Укр. інж.-пед. акад. — Горлівка : Ліхтар, 2009. — 149 c. — Бібліогр.: 231 назв. — укp.