Рубан Наталія Павлівна

Рубан Наталія Павлівна, доцент кафедри  креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПАRuban Nataliia, associate Professor of  creative pedagogy and intellectual property of the UEPA.

 

Освіта, кваліфікація

1.                 Українська інженерно-педагогічна академія, 1995р.,  спеціальність «Апарати, прилади, обладнання та автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв»
кваліфікація інженер-педагог.

2.                 Українська інженерно-педагогічна академія, 2018р., спеціальність 073 Менеджмент освітня програма «Управління інтелектуально власністю» кваліфікація магістр з управління інтелектуальною власністю

 

Вчений ступінь

Кандидат педагогічних наук, спеціальність №13.00.02- Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)Тема дисертації: «Методика креативного навчання майбутніх інженерів процесів і апаратів хімічних виробництв», 2011 р.

 

Вчене звання

Доцент кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності,2014 р.

 

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Перелік сертифікатів (дипломів)

1. Підвищення  кваліфікації з 10.12.2015 р. до 31.05.2016 р. в Центрі інженерної педагогіки УІПА свідоцтво № УК 02071228 / 8316 від 06.06.2016 р.

2. Сертифікат Міжнародної програми «Стратегічне планування та прийняття рішень на підставі даних» 23-25.02.2016 р.

3. Магістратура за спеціальністю 073 Менеджмент освітньою програмою «Управління інтелектуально власністю» Українська інженерно-педагогічна академія, 2018р.

 

Сфери наукових інтересів

·  Розвиток творчої особистості.

· Креативна педагогіка.

·  Управління інтелектуальною власністю.

 

Викладає курси

· Основи інженерно-педагогічної творчості.

· Креативні технології навчання.

· Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності.

 

Найбільш вагомі публікації

Наукометрична база SCOPUS

Ruban N. Managing Intellectual Property Rights Protection in the System of Comprehensive Seconday Education / V. Lunyachek, N. Ruban // Publicpolicy and administration. – 2018. – Т.17, Nr. 1/ 2018, Vol. 17, No 1, p. 114-125. − Режим доступу:   http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/20614/9359

Фахові видання України

1. Лунячек В.Е. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця в сфері інтелектуальної власності /В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.П.Рубашка, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 54–55. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.34–46.

2. Лазарєв М.І. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі / М.І.Лазарєв, В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51). [Електронний ресурс]. − Режим доступу:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf

3. Лунячек В.Е. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – №11(19). – С.4–9.

4. Формування у студентів інженерного профілю умінь розв’язувати творчі завдання / О.М. Дубовець, Н.П. Рубан Н.П. / Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Х.: УІПА, 2016. № 52-53.

5.      Аналіз змісту професійної підготовки дизайнерів у навчальних закладах України та Європи / Н.П. Рубан, С.М. Вілков, Ю.Ю. Шляпіна //  Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Х.: УІПА, 2015. № 46. – С. 6-14.

6.      Концептуальні положення щодо методик навчання технічній творчості майбутніх інженерів /Н.П. Рубан //  Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Х.: УІПА, 2014. № 45. – С. 6-14.

7.      Формування змісту навчання технічних дисциплін / Н.П. Рубан // Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту навчання МОН, МіС України, Академія міжнародного співробітництва зо креативної педагогіки. – Київ-Винниця, 2014. – Вип. 83. – С. 208 – 216.

8.      Система показників оцінки ефективності методики креативного навчання майбутніх інженерів із дисципліни «Процеси і апарати хімічних виробництв» /Н.П. Рубан //  Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Х.: УІПА, 2014. № 42-43. – С. 173-182.

Підручники, навчальні посібники або монографії

1.   Лунячек В. Е. Професійний розвиток працівників системи загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної власності: монографія / В.Е.Лунячек., Н.П.Рубан, Н.С.Фесенко. – Х. : ФОП Панов. – 2018.– 224 с.

2.   Тіманюк В.М. Патентознавство  і авторське право: навч.посіб. для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей //  М.І.Лазарєв, В.М.Тіманюк, Н.П.Рубан ; УІПА.-Харків: ФОП Мезіна, 2017.- 228 с.

3.   Рубан Н.П. Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною «Процеси і апарати хімічних виробництв» [монографія] / М.І. Лазарєв, Н.П. Рубан – Х.: Вид-во УІПА, 2015. – 352 с.

Тези

1.      Працівник освіти як суб’єкт інтелектуальної власності / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан / ІІI Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора Петра Столярчука „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи” (м. Львів, 11-12.05.2017 р.).

2.  Рубан Н.П. Керівники сільських загальноосвітніх навчальних закладів як суб’єкти інтелектуальної власності /
В.Е. Лунячек, Н.П. Рубан  // Потенціал сучасної науки: ІІ-га міжн. наук.-практич. конф.:  м. Київ, Міжнародний центр наукових досліджень, 2017. – С.27-28.

3.  Рубан Н.П. Навчання студентів технічній творчості за фаховими дисциплінами: досвід викладання / Н.П. Рубан // Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення пролем: міжн. наук.-практич. конф.:  м. Одеса, Інститут інноваційної освіти, 2018. – С.53-57.

4.  Рубан Н.П. Інноваційна освіта / Н.П. Рубан Н.П. // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (51-та; травень 2018 р., м. Харків): збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад.. – Х.: [б. в.], 2018.

5. Рубан Н.П. Креативність як соціальна цінність / Н.П. Рубан, М.І. Лазарєв  // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (51-та; травень 2018 р., м. Харків): збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад.. – Х.: [б. в.], 2018.

6.     Рубан Н.П. Реєстрація авторських прав на продукти інноваційної діяльності вчителя / Н.П. Рубан // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (52-та; травень 2019 р., м. Харків): збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад.. — Х.: [б. в.], 2019.

7.     Рубан Н.П. Удосконалення інноваційно-орієнтованої вищої професійної освіти на основі кластерного підходу / Н.П. Рубан, В.М. Тіманюк //  XVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» 17 травня 2019 р., м. Київ.

8.     Рубан Н.П. Професійна підготовка фахівців з інтелектуальної власності галузі знань управління та адміністрування / Н.П. Рубан // Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» 26–28 березня 2019 р.

9.     Рубан Н.П. Визначення баз даних як особливих об’єктів авторського права / Н.П. Рубан, В.М. Тіманюк //  Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (26–28 березня 2019 р.) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад.. — Х.: [б. в.], 2019.

 

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Патент на корисну модель № 111041 від 25.10.2016 р. Мембранний рівнемір / Рубан Н.П., Дубовець О.М. (Патентовласник УІПА).

2.     Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 70080 від 26.01.2017 р. «Монографія «Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною «Процеси і апарати хімічних виробництв» / Лазарєв М.І., Рубан Н.П. (Патентовласник УІПА).

3.     Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 71650 від 27.04.2017 р. Основи інженерно-педагогічної творчості: методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей (Патентовласник УІПА).

4.     Патент на корисну модель № 112674 від 26.12.2016 р. Віскозиметр / автори Дубовець О.М., Рубан Н.П., Бабич Т.П. (Патентовласник УІПА).

5.     Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір – Науково-методичний посібник «Методика управління якістю освіти в професійно-технічних навчальних закладах» Автори: Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Єльникова Г.В. № 71648 зареєстровано 27.04.2017 р. (Патентовласник УІПА).

6.     Авторське свідоцтво № 72921 від 23.03.2017 р. – літературний твір наукового   характеру «Формування у студентів інженерного профілю умінь розв’язувати творчі завдання» Дубовець О.М., Рубан Н.П.

7. Патент на корисну модель № 121169 від 27.11.2017 р. Поплавковий щільномір / автори Дубовець О.М., Рубан Н.П., Бабич Т.П. (Патентовласник УІПА).

8.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір– літературний твір наукового характеру «Компетентнісна модель підготовки магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інтелектуальною власністю»)» № 79870 від 10.04.2018 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Рубашка В.П.,Тіманюк В.М.,Фесенко Н.С. ; Укр. інж.-пед. акад.

8. Патент на корисну модель № 126506 від 25.06.2018 р. Датчик рівня рідини / автори Дубовець О.М., Рубан Н.П., Бабич Т.П. (Патентовласник УІПА).

9. Патент на корисну модель № 131896 від 11.02.2019 р. Регулятор витрат рідини / автори Дубовець О.М., Рубан Н.П., Сухіна Н.С. (Патентовласник УІПА).

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір – літературний твір наукового характеру «Мanaging protection of rights for intellectual property in the system of comprehensive secondary education» № 86149 від 20.02.2019 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П.

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір – літературний твір наукового характеру «Професійний розвиток працівників загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної власності» № 86150 від 20.02.2019 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Фесенко Н.С.

 

Участь у наукових проектах

Відповідальний виконавець наукового проекту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету з  01.03.2019 р. – «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти  у сфері інтелектуальної власності».

 

Інша робота

1.     Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки диплом № 125 від 04.11.2014 р.

2.     01.09.2014 р. – 09.10.2015 р. працювала на посаді зав. кафедрою кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності.

3.     25.04.2013 р. – 28.04.2015 р. член спеціалізованої вченої ради К 64.108.01.  Української інженерно-педагогічної академії.

 

Посилання на профілі

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8337-2739

 

Google Академiя

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iIrY_EAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

h=4

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202350988/

h=1

ResearcherID

https://publons.com/researcher/1770997/nataliia-ruban

 

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Ruban