Тіманюк Валерія Миколаївна

timanuk  

 Тіманюк Валерія Миколаївна

кандидат фармацевтичних  наук, доцент

Освіта
 1. Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю “Електронні прилади”, 1975 р.,  кваліфікація інженер-електроних приладів
 1. Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства у сфері патентної роботи по спеціальності  «патентознавство», 1981 р., спеціальність інженер-патентовед
Вчений ступінь

Кандидат фармацевтичних  наук, спеціальність 15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

Тема дисертації: Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузи», 2007 р.  

Вчене звання

Доцент кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності, 2014 р.

Сфери наукових інтересів

·                 Інноваційна діяльність і інтелектуальна власність.

·                 Управління інтелектуальної власністю.

·                 Комерціалізація інтелектуальної власності.

Викладає дисципліни

·                 Система інтелектуальної власності в України.

·                 Набуття прав і експертиза інтелектуальної власності.

·                 Управління інноваційними проектами.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації шляхом стажування в НТУ «ХПІ» на кафедрі «Організації виробництва і управління персоналом» як викладач з дисциплін: «Система інтелектуальної власності в Україні», «Управління проектами», «Експертиза об`єктів інтелектуальної власності» в період з 15.05.2017 р. по 15.06.2017 р. Довідка № 66-01/98 від 21.06.2017 р.

Останні публікації Наукометрична база SCOPUS

1. Valeria Timanjuk, Yuliya Chernenko. Intellectual Property as one of the Major Tendencies of Innovative Development of Railway Transport //International Journal of Engineering&Ntchnology, 7(4/3) 92018) 519-523.p.519-523.

 

 1. Лунячек В. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця в сфері інтелектуальної власності /В.Е. Лунячек, Н.П. Рубан, В.П. Рубашка, В.М. Тіманюк, Н.С. Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 54–55. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.34–46.
 2. Лазарєв М.І. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі / М.І.Лазарєв, В.Е. Лунячек, Н.П. Рубан, В.М. Тіманюк, Н.С. Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51). [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf
 3. Лунячек В.Е. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – №11(19). – С.4–9.
 4. Тіманюк В.М. Проблеми розвитку процесу трансферу технологій,   які створені вищими навчальними закладами  /В.М. Тіманюк, І.В. Тіманюк //Материалы  ХХХVІ  Международной  научно-практической  интернет конференции  «Тенденции  и  перспективы  развития  науки  и  образования  в  условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018. Вып. 36. С.78-82. http://repository.vsau.org/getfile.php/16317.pdf
 5. Тіманюк В.М., Обгрунтування ставки роялті при визначенні ціни ліцензії в фармації/ В.М. Тіманюк, І.В. Тіманюк //  Матеріали  ХХХ  Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 31. 596-599 с.
 6. Тіманюк В.М. Обгрунтування необхідності відновлення викладання курсу Інтелектуальна власність» у ВНЗ України /В.М. Тіманюк, І.В. Тіманюк, О.С. Дашкевич Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник . наукових  праць. Випуск 48-49. –  Х.: УІПА, 2016. – С. 218-221.Режим доступу: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/541
 7. Тіманюк В.М., Особливості правової охорони об’єктів промислової власності при розробці лікарського препарату./В.М. Тіманюк, І.В. Тіманюк// Перший незалежний науковий вісник.- 2016. — №8, — С.103-109.
 8. Тіманюк В.М. Використання методу «портфолео»у процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність»/В.М.Тіманюк, І.В.Тіманюк// Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник . наукових  праць. Випуск 46. –  Х.: УІПА, 2015. – С. 221-230.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2015_46_23
 9. Тіманюк В.М. Теоретичне обґрунтування концепції трансфера технологій і формування ринку інтелектуальної власності у фармації / І.В. Тіманюк, В.М. Тіманюк, В.В. Малий // Вісник психоневрології. – 2014, № 3. – с.52-58.
 10. Тіманюк В.М. Сучасні вимоги до професіоналу в сфері інтелектуальної власності/В.М. Тіманюк, І.В. Тіманюк Молодий вчений. – 2014. – № 1. – С.186-189. Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv
 11. Тіманюк В.М. Шляхи підвищення результативності професійної підготовки фахівців в галузі управління інтелектуальної власністю/В.М. Тіманюк// Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник . наукових праць. Випуск 44-45. – Х.: УІПА, 2014. – С. 22-27.

Підручники, навчальні посібники або монографії

 1. Тіманюк В.М. Патентознавство і авторське право: навч.посіб. для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей //  М.І.Лазарєв, В.М.Тіманюк, Н.П.Рубан ; УІПА.-Харків: ФОП Мезіна, 2017.- 228 с.

 

Тези міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Тиманюк В.Н. Анализ патентной информации при обеспечении инновационной деятельности в сфере лазерной медицины /В.Н.Тиманюк.// Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки та права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Київ 17 листопада 2018 р.) – Люблін: Інститут науково дослідницький ЛПНТ. –2018. – С.216-219.
 2. Timanyuk V.N., Pogorelov S.V., Timanyuk V.A. Analysis of patent activity in the application of laser medicine.Vaterials XLIX International Scientific and Practical Cjnference Application of Lasers in Medicine and Biology. 3-7 October, Hajduszoboszlo,2018-231-233 p.

3. Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 березня 2019 р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, Київ: Інтерсервіс, 2019. – Том 1. С.199-204.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Патент 129129   Україна, МПК  HO1Q 17/00  Захисний екран від електромагнітного випромінювання НВЧ-діапазону.  Кокодій М. Г., Тіманюк В. О., Тіманюк В.М., власник Українська інженерно-педагогічна академія. – № u201803346; заявл.30.03.2018, опублік.25.10.2018, Бюл.№20.
 2. Авторське свідоцтво «Компетентнісна модель підготовки магістра за спеціальністю 073 Менеджмент» . № 79870 от 21.06ю2018
 3. Авторське свідоцтво «Патентознавство і авторське право»/ В.М.Тіманюк, Т.П.Бабич: Робочий зошит для студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей. Свідоцтво № 70637 от 22.02.2017р.
Участь у наукових проектах

Відповідальний виконавець наукового проекту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету з  01.03.2019 р. — «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти  у сфері інтелектуальної власності»

Інша робота

Працювала в сфері інтелектуальної власності, починаючи від інженера до начальника патентно-ліцензійного відділу національного фармацевтичного університету (НФаУ) м. Харків. Мала практичний досвід роботи при здійсненні комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності з фірмами Ліцензінторг м.Москва, Внештехніка м.Київ.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8168-7742
Google Академия https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=26c0HAkAAAAJ h=4
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506596810
ResearcherID https://publons.com/researcher/4114111/valeriia-timaniuk/metrics/
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Timaniuk

CV-Europass-2018-Timaniuk-Valeriia