Черненко Юлія Юріївна

ЮЮ  

Черненко Юлія Юріївна

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри  креативної педагогіки

і інтелектуальної власності УІПА (Харків).

Yuliia Chernenko, PhD, Senior Lecturer,

Department of Creative Education and Intellectual Property

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv (Ukraine)

Освіта, кваліфікація

Харківський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва,

2000 р., спеціальність «Облік і аудит»,

кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку і фінансів.

Вчений ступінь

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації «Інтенсифікація виробництва овочів відкритого ґрунту на інноваційній основі у сільськогосподарських підприємствах», 2016.

Вчене звання
Сертифікати, підвищення кваліфікації

Перелік сертифікатів (дипломів)

1. Підвищення кваліфікації шляхом стажування в НТУ «ХПІ» на кафедрі «Організація виробництва і управління персоналом» в період з 15.05.2017 по 15.06.2017 р.

Довідка № 66-01/94 від 21.06.2017 р.

2. Підвищення  кваліфікації з 06.03.2015 р. по 12.06.2015 р. в Інституті післядипломної освіти Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва за спеціальністю «Педагогіка та психологія», свідоцтво № 167 від 12.06.2015 р.

Сфери наукових інтересів

·                   Управління якістю;

·                   Управління змінами;

·                   Управління соціальним закладом;

·                   Управління інтелектуальною власністю;

·                   Розвиток творчої особистості.

Викладає курси

«Управління якістю та змінами»,

«Основи інженерно-педагогічної творчості»

Посилання на профілі

1 .Google Академія:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=rKqHtVkAAAAJ&hl=uk

h-індекс: 1

2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8403-1853

3. Scopus http://apps.webofknowledge.com//WOS_GeneralSearch_input.do?SID=E2OGtMdpJ4idsFMChNq&product=WOS&search_mode=GeneralSearch

4. Publons (ResearcherID)  http://kpis.uipa.edu.ua/?page_id=646

5. ResearchGate   https://www.researchgate.net/profile/Yuliya_Chernenko2

6. CV-Europass-2018-Yuliya Chernenko

Найбільш вагомі публікації

Наукометрична база SCOPUS/WoS

Chernenko  Yu.Yu. Intellectual property as one of the major tendencies of innovative development of railwaytransport / V. N.Tіmanjuk, Yu.Yu.Chernenko / International Journal of Engineering & Technology. −2018. −Vol 7, No 4.3. Special Issue 3.- C. 519-523.- Режим доступу: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/20131/9424

Фахові видання України

1. Черненко Ю.Ю. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави / В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан, В. М. Тіманюк, Н. С. Фесенко, Ю. Ю. Черненко // Журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»№11(19) 2017. С 4–9. — Режим доступу : http://journals.uran.ua/sr_edu/article/viewFile/116197/111028

2.Черненко Ю.Ю. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі /  М. І. Лазарєв, В. Е. Лунячек, Н .П. Рубан, В. М. Тіманюк, Н.С. Фесенко, Ю.Ю. Черненко //  Актуальні проблеми державного управління. — Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51). С. 113–120.  — Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf

3. Черненко Ю.Ю. Економічна ефективність застосовуваних технологій виробництва продукції основних овочевих культур відкритого ґрунту / Ю.Ю. Черненко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 4. – С. 109–115.

4. Черненко Ю.Ю. Інформаційно-технічні інновації в овочівництві / Ю.Ю. Черненко // Наук. пр. Полтав. держ. аграр. акад. Сер. «Економічні науки» / Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: ПДАА, 2015. – Вип. 1 (10). – С. 279–283.

5. Черненко Ю.Ю. Аналіз основних каналів збуту свіжих овочів сільськогосподарськими підприємствами / Ю. Ю. Черненко // Соціальна економіка ХНУ ім. В.Н. Каразіна: науковий журнал Вип. 50 (№ 2). – 2015. – С. 98–104.

Монографія

Черненко Ю. Ю. Інноваційні напрями інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту у сільськогосподарських підприємствах [монографія] / Ю. Ю. Черненко. – Х. : ФОП Панов. – 2017.– 200 с.

Тези

1.                  Черненко Ю.Ю. Управління змінами в соціальних закладах / Ю.Ю. Черненко // Збірник тез доповідей 52-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії / Українська інженерно-педагогічна академія – Х.: УІПА, травень 2019, подано до друку

2.                 Черненко Ю. Ю. Інтелектуальна власність як один з основних напрямків інноваційного розвитку залізничного транспорту / В. М. Тіманюк, Ю. Ю. Черненко // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14 – 16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. — С. 497–499.  — Режим доступу: http://tt-conf.kart.edu.ua/uk-UA/

3.                 Черненко Ю.Ю. Компетентності з управління якістю та змінами в інноваційних процесах при підготовці магістрів з інтелектуальної власності / Ю.Ю. Черненко // Збірник тез доповідей 51-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії / Українська інженерно-педагогічна академія – Х.: УІПА, травень 2018, С. 39.

4.                 Черненко Ю.Ю. Сертифікація за стандартом Халяль в Україні / Ю.Ю. Черненко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., «Інноваційні розробки в аграрній сфері» (29-30 листопада 2017 р.). – Х. : Харківський НТУСГ ім. Петра Василенка, 2017.  – С. 70–71.

5.                 Черненко Ю.Ю. Зміст поняття стартап та історія його виникнення / Ю.Ю. Черненко // Збірник тез доповідей 50-тої науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії / Українська інженерно-педагогічна академія – Х.: УІПА, травень 2017, С. 30–32.

6.                 Черненко Ю. Ю. Стан виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні й Харківській області та умови підвищення інтенсифікації в сільськогосподарських підприємствах / Ю. Ю.Черненко // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – Ч. 1. – С. 170–172.

7.                 Черненко Ю. Ю. Впровадження інноваційно-інформаційних технологій в овочівництво / Ю. Ю. Черненко // Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених, Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – С. 116–120.

8.                 Черненко Ю. Ю. Організація внутрішньогосподарської промислової переробки овочів / Ю.Ю. Черненко // Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – С. 305–308.

9.                 Черненко Ю. Ю. Показники економічної ефективності застосування інноваційних технологій в овочівництві / Ю.Ю. Черненко // Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 104–106.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Управління якістю та змінами в організації: методичні вказівки до організації та планування самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Магістр» денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» / Ю. Черненко ; Укр. інж.-пед. акад.. — № 78170; Заявка від 02.04.18 р. Дата реєстрації: 10.04.2018 р.

 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір Монографія «Інноваційні напрями інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту у сільськогосподарських підприємствах» / Ю. Черненко ; Укр. інж.-пед. акад.. — № 87242; Заявка від 31.01.19 р. Дата реєстрації: 20.02.2019 р. № реєстрації 86152.

Участь у наукових проектах

Участь у науковому проекті прикладного дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету з  01.03.2019 р. – «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти  у сфері інтелектуальної власності».

Інша робота

З 16.05.2019 р. голова громадської організації  «Інновації для освіти»