Лазарєв Микола Іванович

lazarev  Лазарєв Микола Іванович, професор кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПА.

Lazariev Mykola, Professor of creative pedagogy and intellectual property of the UEPA.

Освіта, кваліфікація 1.         Харківський політехнічний інститут ім. В. І. Леніна, 1978 р., спеціальність «Промислова електроніка»,кваліфікація інженер електронної техніки
Вчений ступінь Кандидат технічних наук, спеціальність 05.09.12 – електричні напівпровідникові перетворювачі

Тема дисертації: «Розрахунок на ЕОМ динамічних режимів перетворювальних схем на основі аналітичного звернення перетворення Лапласу», 1985 р.

Доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів», 2004 р.

Вчене звання Професор кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності, 2005 р.
Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів)1.  IGIP, 2005 р.1. Підвищення кваліфікації з 10.01.2005 р. до 08.10.2005 р. за категорією проректори ВНЗ ІІІ-ІV р. а. з наукової роботи ( АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної  освіти) свідоцтво СПК № 127031 від 08.10.2005 р.

2. Підвищення кваліфікації з 18.09.2006 р. до 23.09.2006 р. за спеціальністю 7.000002 «Інтелектуальна власність»  (Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) свідоцтво СПК № 360655 від 23.09.2006 р.

3. Підвищення кваліфікації шляхом стажування в НТУ «ХПІ» на кафедрі «Організації виробництва і управління персоналом» як викладач з дисциплін: «Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності», Основи інженерно-педагогічної творчості » в період з 15.05.2017 р. по 15.06.2017 р. Довідка № 66-01/96 від 21.06.2017 р. 

Державні та відомчі нагороди 1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України за багаторічну плідну наукову і науково-педагогічну працю № 17159 від 27.05.2009 р.2. Почесна грамота за вагомі здобутки в науковій роботі, наказ ректора УІПА № 137 від 20.05.2011 р.2. Знак «Відмінник освіти України», наказ № 172-к від 11.05.2012р.

3. Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» № 57 від 05.06.2019, наказ № 145-к

Сфери наукових інтересів ·                 Теорія і методика професійної освіти

·                 Управління творчою діяльністю

·                 Методика навчання (технічні дисципліни)

Викладає курси ·                 Теорія і методологія наукового дослідження·                 Патентознавство та авторське право

·                 Система інтелектуальної власності в Україні

·                 Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності

Найбільш вагомі публікації Фахові видання України1. Лазарєв М.І. Аналіз електротехнічної складової професійної діяльності інженерів машинобудівного профілюЛазарєв М.І., Мосієнко Г.М., Тарасенко А.І. // Проблеми інженер-но-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015 – Вип. 48 -49. – С. 91-102. Index Copernicus International ISSN 2074-8922

2. Лазарєв М.І. Структура професійно орієнтованого змісту навчання електротехніки майбутніх інженерів-механіків /  Лазарєв М.І., Мосієнко Г.М., Тарасенко А.І. // Проблеми інженер-но-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016 – Вип. 52 -53. – С. 118-127 Index Copernicus International ISSN 2074-8922

3. Лазарєв М.І. Каузальное содержание профессиональной подготовки будущих инженеров по автоматизации енергосистем /  Лазарєв М. І., Рудевич Н.В. // Modern Science – Moderni veda. – 2017. — № 1. – Р. 68 — 76

4. Лазарєв М.І. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі / М.І.Лазарєв, В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51). [Електронний ресурс]. − Режим доступу:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf

5. Методи формування професійних компетентностей майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання /  Лазарєв М. І., Рудевич Н.В. // Science and Education, a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2017. – Vol. 58. Issue 133. – P. 23 — 26

6. Conceptual basis for of the fundamental training of future specialists in informational technologies / Bardus I. А., Lazarev M. I. // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. 2017. Ed. 17. P. 5–10.

7. Fundamentalization of content of philosophical and natural mathematical training of future IT specialists / Lazarev M. I., Bardus I. А. // Aktuální pedagogika: vědecký časopis. Praha: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2018. № 1. P. 7–11

8. Формування змісту поняття хімічної сировини для навчання студентів технічних спеціальностей / Лазарєв М. І., Лазарєва Т.А., Шапошник А.М. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 66 : збірник науко-вих праць – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 129 — 134

Підручники, навчальні посібники або монографії

1.  Методика навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів–педагогів з використанням каузальних мереж: монографія / Лазарєв М. І, Шматков Д.І. — Харків: Точка, 2014. –184 с.

2. Теоретичні та методичні засади основ теорії технічних систем: монографія / Лазарєв М.І., Алілуйко С.М. — Укр. інж.-пед. акад. – Тернопіль : Крок, 2014. – 152 с.

3. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом: монографія / Лазарєв М. І., Хоменко С. В., Смоліна І. С. — Бердянськ :  2015. – 210 с.

4. Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною «Процеси і апарати хімічних виробництв»: монографія /  Лазарєв М.І., Рубан Н.П. Х.: Вид-во УІПА, 2016. 348с.

5. Бази даних у схемах (на основі фундамента-лізованого підходу): навч.посібник /  Лазарєв М. І., Бардус І. О., Ніценко А.О. // Харків: Вид-во «Діса плюс». – 2017. –
133 с.

6. Лазарєв М. І. Патентознавство  і авторське право: навч.посіб. для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей //  М.І.Лазарєв, В.М.Тіманюк, Н.П.Рубан ; УІПА.-Харків: ФОП Мезіна, 2017.- 228 с.

 Тези

1. Лазарєв М. І. Креативність як соціальна цінність / Н.П. Рубан, М.І. Лазарєв  // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (51-та; травень 2018 р., м. Харків): збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад.. – Х.: [б. в.], 2018.

2. Творче мислення: понятійний аспект /  Лазарев М.І., Рубан Н.П. //  Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників кадемії (49-а; листоп. 2015 р.; м. Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. — Харків : [б. в.], 2016. — Ч. 3 : С. 37.

Авторські свідоцтва і патенти 1. Спосіб виробництва ковбаси вареної дієтичної: пат. на корисну модель 90585 Україна : МПК A22C 11/00 /Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Свідло К.В., Мостова Л.М., та ін. / власник Укр. інж.-пед. акад. – u201307851 ; заявл. 20.06.13 ; опубл. 10.06.14, Бюл. № 11.2. Спосіб виробництва варених ковбасних виробів пат. на корисну модель 90588 Україна : МПК A22C 11/00 / Свідло К.В., Лазарєва Т.А. Дейниченко Г.В., Лазарєв М.І., та ін. / власник Укр. інж.-пед. акад. – u201307854 ; заявл. 20.06.13 ; опубл. 10.06.14, Бюл. № 11.

3. Спосіб виробництва ковбаси вареної функціонального призначення пат. на корисну модель 106943 Україна : МПК A22C 11/00 / Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Свідло К.В.,Мостова Л.М. та ін. / власник Укр. інж.-пед. акад. – u201511845 ; заявл. 30.11.15 ; опубл. 10.05.16, Бюл. № 9.

4. Спосіб виробництва житньо-пшеничних хлібобулочних виробів збагачених: пат. на корисну модель 107482 Україна : МПК A21D 8/00 / Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Свідло К.В., Мостова Л.М.та ін./власник Укр. інж.-пед. акад. – u201511844 ; заявл. 30.11.15 ; опубл. 10.05.16, Бюл. № 11.

5. Спосіб виробництва фондану з фруктово-ягідною начинкою: пат. на корисну модель 108221 Україна : МПК A23G 3/50 (2006.01) / Лазарєва Т.А., Лазарєв М.І.,  Благий О.С. / власник Укр. інж.-пед. акад. – u201512905 ; заявл. 28.12.15 ; опубл. 10.07.16,  Бюл. №13.

6. Спосіб виробництва фондану: пат. на корисну модель 108220 Україна : МПК A23G 3/50 (2006.01) / Лазарєва Т.А., Лазарєв М.І.,  Благий О.С. / власник Укр. інж.-пед. акад. – u201512904 ; заявл. 28.12.15 ; опубл. 11.07.16,  Бюл. №13.

7. Спосіб виробництва мафінів функціонального призначення пат. на корисну модель 124813 Україна : МПК A21D 13/80 (2017.01) A21D 2/80 (2006/.1) A21D 8/02 (2006/.1) / Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Благий О.С., Цихановська І. В. / власник:  Укр. інж.-пед. акад. – u201710646 ; заявл. 02.11.17 ; опубл. 25.04.18, Бюл. № 8.

8. Склад мафінів функціонального призначення: пат. на корисну модель 124812 Україна : МПК A23G 3/36 (2006/.1) / Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Благий О.С. / власник:  Укр. інж.-пед. акад. – u201710645 ; заявл. 02.11.17 ; опубл. 25.04.18, Бюл. № 8

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 70080 від 26.01.2017 р. «Монографія «Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною «Процеси і апарати хімічних виробництв» / Лазарєв М.І., Рубан Н.П. (Патентовласник УІПА).

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 71650 від 27.04.2017 р. Основи інженерно-педагогічної творчості: методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей (Патентовласник УІПА).

 

Участь у наукових проектах Керівник наукових проектів прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та госпдоговірні НДР:

1)       РК №0115U003274 Розробка теоретичних і методичних основ професійної підготовки інженерів на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань;

2)       РК №0117U001240 Створення теоретичних і методичних основ професійної підготовки майбутніх інженерів на засадах каузального навчання;

3)       РК№0112U005979 Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів у галузі енерго- та ресурсозбереження на виробництві, у комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту;

4)       ВШ 15-01 Розробка технологій навчання технічної творчості для викладачів фахових дисциплін.

Інша робота 1.     Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки диплом № 125 від 04.11.2014 р.

2.     Член експертної ради ДАК України та міжвідомчої ради при НАПН України з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології;

3.     Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.108.01  за спеціальностями 13.00.02 — теорія та методика навчання (технічні дисципліни), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9742-4739  
Google Академия https://scholar.google.com.ua/citations?user=dkw11O8AAAAJ&hl=uk h=8
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220194841  
ResearcherID https://publons.com/researcher/4122394/lazariev-mykola/  
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Lazariev